Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Modtag millioner med skattekreditordningen

Skattekreditordningen giver i dag mulighed for virksomheder, der har forsknings- og udviklingsomkostninger, under visse særlige forudsætninger at få refunderet skatteværdien af de underskud, der er i virksomheden. Reglen gælder både for selskabet, men også personlige virksomheder, der anvender virksomhedsordningen.

Reglen er indført alene med det formål at støtte virksomheder, der har store udgifter til forskning og udvikling, da disse ofte i opstartsperioden vil have store underskud.

Prisen er, at de opgjorte underskud mistes ved konverteringen til skatteudbetaling.

Prøv Salary gratis

 

Skattekreditten

Der kan konverteres underskud på op til 25 mio. DKK til skatteværdien på 22%, som kan udbetales fra SKAT. Dvs. at der i alt inden for en koncern, eller en personligt erhvervsdrivende mod aflevering af sit underskud, kan få udbetalt i alt 5,5 mio. DKK.

Det gælder dog alene den andel af underskuddet, der knytter sit til forsknings- og udviklingsomkostninger. Dvs. at hvis der er et underskud i virksomhed på 25 mio. DKK, men alene 1 mio. DKK i udgifter omfattet af reglen, så kan der alene ske udbetaling af 0,22 mio. DKK. Overstiger udgiften til forsknings- og udviklingsomkostninger derimod underskuddet – dvs. underskud på 1 mio. DKK, men afholdte udgifter på i alt 25 mio. DKK, så vil der fortsat alene kunne opnås udbetaling med 0,22 mio. DKK.

I begge tilfælde vil underskud til fremførsel blive reduceret med 1 mio. DKK.

Personligt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, vil ligeledes kunne anvende reglen, og de vil ligeledes få godtgjort 22% af underskuddet, der kan henføres til afholdte udviklings- og forskningsudgifter.

I modsætning til selskaber, vil personligt erhvervsdrivende kunne anvende deres underskud i anden skattepligtig indkomst hos den selvstændigt erhvervsdrivende og evt. ægtefælle. Dette vil som udgangspunkt have en større skatteværdi, hvorfor det skal vurderes nøje, om underskuddene skal konverteres til skatteudbetaling.

 

Hvordan gives der fradrag?

Fradraget opnås ved, at der i regnskabet foretages fradrag for udgifterne til forskning og udvikling. I forbindelse med indsendelse af selvangivelse for det pågældende år anmodes der om anvendelse af ordning – udfyldelse af oplysninger på SKATs hjemmeside – og underskud til fremførsel bliver reduceret med fradraget.

I forbindelse med udstedelse af årsopgørelsen vil der ske udbetaling af skattekreditten. Denne udbetaling er ikke en del af den overskydende skat.

Undlades det at anmode om skattekredit i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen, gælder de almindelige regler for genoptagelse, at dermed er der fortsat mulighed for udbetaling af skatteværdien efterfølgende. Derimod er der ikke mulighed for at foretage fradrag for forsknings- og udviklingsomkostningerne efterfølgende, da dette anses for værende afskrivninger. Så hvis der ikke i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen for det konkrete indkomstår er foretaget skattemæssigt fradrag for disse særlige udgifter, da fortabes retten til anvendelse af skattekreditordningen for det konkrete indkomstår.

I opstartsåret for virksomheden, gives der alene forholdsmæssigt adgang til anvendelse af skattekreditordningen.

Prøv Salary gratis

 

Omfattede udgifter

De udgifter, hvorpå ordningen kan anvendes, omfatter udgifter til forskning – dvs. originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden eller forståelse, primært rettet mod praktiske mål og anvendelser – og udviklingsarbejde – hvorved forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede:

  • Materialer
  • Produkter
  • Processer
  • Systemer
  • Tjenesteydelser

Dette er meget abstrakte begreber, og det kan derfor være overordentligt vanskeligt at fastlægge, hvilke projekter i en konkret virksomhed, der giver adgang til anvendelse af skattekreditordningen. Der er også begrænset praksis på området.

Eksempel fra praksis i 2016 er, at udviklingen af en App til lektiehjælp i en nystartet virksomhed, som endnu ikke havde sat produktet i salg, kunne anvende skattekreditordningen. Det er meget afgørende i den konkrete situation, at der er tale om en nystartet virksomhed, som udvikler produkter med henblik på fremtidigt salg. Det gælder nemlig, at det som udgangspunkt er grundforskning og udvikling, der alene berettiger til anvendelse af ordningen. Man kan lidt karikeret sige, at udvikling af version 1,0 er omfattet af reglerne, hvorimod version 7,0 kan være mere tvivlsomt.

Der er meget lidt praksis på området, og derfor kan det være vanskeligt at manøvre rundt blandt de udgifter, hvorpå reglerne kan anvendes. Dog er det klart ift. reglerne, og hvad SKAT har meldt ud, at reglerne ikke kan anvendes på finansieringsudgifter eller patentomkostninger (kan straksafskrives efter afskrivningsloven).

Derimod kan reglerne anvendes på udgifter, der direkte er forbundet med forskning og udvikling. Dog omfatter reglen også indirekte omkostninger. Det dækker over omkostninger til administration af virksomheden, lokaleudgifter, personaleudgifter m.m., som kan være vanskeligt direkte at henføre til udvikling og forskning. Medtages disse indirekte omkostninger, skal der være et grundlag for denne vurdering. Det kan være m2-fordeling af en ejendom til opgørelse af lokaleomkostninger eller timesagsregnskaber ved medtagen af administrations- og personaleomkostninger.

Prøv Salary gratis

 

Afslutning

Reglerne er en god mulighed for virksomheder, der er i opstartsfasen, eller i øvrigt er meget hårdt belastet af udgifter til forskning og udvikling, men endnu ikke har væsentlig indtjening, til at få hjemtaget en finansiering af driften ved konvertering af underskud til skattekroner.

Desværre er praksis på området forholdsvis begrænset, og derfor kan der være et behov for en konkret vurdering af virksomheden og dens art for derved at klarlægge mulighederne for anvendelse af reglerne. Tiden vil vise omfanget af anvendelsesmuligheder. Det er dog altafgørende, at der er foretaget fradrag for de relevante udgifter ved selvangivelse, da man ellers fortaber retten til senere genoptagelse og dermed konvertering af underskuddene til skattekroner.

 

Husk at du kan skrive dig op til hver måned at modtage gratis guides og tips om løn og iværksætteri her

Prøv Salary gratis

 

Undgå at vælge forkert