Har du mere end 20 medarbejdere? Lad os tage en snak om, hvad Salary kan gøre for dig.

Personalegoder for op til 5.900kr. årligt.

Personalegoder – Gratis guide til selvstændige

Det faglige indhold i denne guide er skrevet af revisionsfirmaet Beierholm, som med deres mange års erfaring i revision og skatteret, giver et overblik over emnet pesonalegoder. Vi fokuserer på de mest almindelige personalegoder, som kan komme dig eller dine ansattes til gavn og glæde.

Prøv Salary gratis

 

Hvad er personalegoder?

Personalegoder er et begreb, der dækker bredt. Den fælles betegnelse for personalegoder er dog en ikke-kontant økonomisk fordel, som er ydet af en arbejdsgiver. Der er altså tale om en naturalieydelse, som skal have et privatforbrugselement. Goderne kan være alt lige fra naturalier (ting), sparet privatforbrug eller adgang til at anvende arbejdsgivers formuegoder/ejendele.

Personalegoder skal som udgangspunkt beskattes med et beløb svarende til markedsværdien. Det vil med andre ord sige med det beløb, som det koster medarbejderen at erhverve eller leje et tilsvarende gode. Der er forskel på, hvordan forskellige personalegoder beskattes. Det hele afhænger af, om godet er:

– A- eller B-indkomst
– Skattefrit
– Omfattet af bagatelgrænsen på DKK 5.900, eller
– Omfattet af den skattefrie bagatelgrænse på DKK 1.100.

Hvis et personalegode anses for at være A-indkomst, skal arbejdsgiveren indberette godet til SKAT og indeholde A-skat og AM-bidrag. A-indkomst er vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Herudover er følgende goder gjort til A-indkomst:

– Fri bil
– Fri telefon
– Fri kost og logi
– Sundhedsordninger
– Kontante tilskud/gavekort og refusion af private udgifter.

De goder, som ikke er A-indkomst, er B-indkomst. Er personalegodet Bindkomst, har arbejdsgiver indberetningspligt med angivelse af godets værdi. Arbejdsgiver skal derimod ikke indeholde skat og AM-bidrag af værdien af godet.

Når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at indberette godet, er medarbejderen oftest selv forpligtet til at indberette godet til SKAT som B-indkomst.

Prøv Salary gratis

 

Hvilke goder er der?

 

Skattefrie goder

Når et personalegode er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for arbejdets udførelse, har godet karakter af generel personalepleje. Disse personalegoder er skattefrie, da godet ikke anses for at have en væsentlig økonomisk værdi for den enkelte medarbejder. Arbejdsgiver har ikke pligt til at indberette denne type goder til SKAT.

Følgende anses som skattefrie goder:

– Generel personalepleje i form af kaffe, the, frugt m.m.
– Firmafester og arrangementer afholdt på arbejdspladsen
– Sundhedsydelser til forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader – fysioterapi, zoneterapi, massage m.m.
– Sundhedsydelser som behandling af medarbejdernes misbrug af medicin, alkohol mm. eller rygestop
– Parkering ved arbejdspladsen
– Uddannelse
– Årlig gave i anledning af jul og nytår maks. DKK 800
– Personalerabatter
– Skærmbriller
– Uniformer og sikkerhedsbeklædning
– Lejlighedsgaver af passende værdi, der knytte sig til privatsfæren.

Personalegoder, der stilles til rådighed som led i arbejdets udførelse, er skattefri, hvis den samlede årlige værdi af goderne ikke overstiger DKK 5.900. Det betyder, at medarbejderen kan modtage arbejdsrelaterede goder skattefrit op til DKK 5.900 i hele 2017. Kommer medarbejderen over det beløb i løbet af året, bliver hele beløbet skattepligtigt.

Arbejdsrelaterede goder kan være:
– Mad ved overarbejde
– Vareprøver
– Vaccination af nøglemedarbejdere
– Aviser, tidsskrifter og faglitteratur
– Arbejdsbeklædning som er ønsket og betalt af arbejdsgiver – med tydeligt logo og firmanavn.

Det er muligt for arbejdsgiveren at give deres medarbejdere en påskønnelse i form af mindre personalegoder uden skattemæssige konsekvenser. Bagatelgrænsen for denne type personalegoder er på DKK 1.100 og kan f.eks. være vin, blomster, chokolade eller gebyrer ved deltagelse i arrangementer.

Her skal man også passe på, at man ikke kommer over bagatelgrænsen, for her skal man også betale skat af hele beløbet, hvis man overskrider bagatelgrænsen.

Prøv Salary gratis

 

Julegaver

Julegaver er omfattet af bagatelgrænsen på DKK 1.100 og skal medregnes til indkomsten, hvis grænsen overskrides. Dog vil julegaver altid være skattefri, hvis værdien højst udgør DKK 800 i 2017. Dette gælder også, selvom det samlede smågavebeløb overstiger DKK 1.100.

Udgør julegaven kontanter eller gavekort, vil gaven være skattepligtig, uanset om værdien er større eller mindre end DKK 800.

Der findes en række forskellige personalegoder. Vi har udvalgt nogle af de goder, som er mest almindelige eller kan være særligt spændende for dig og dine medarbejdere.

 

Fratrædelsesgodtgørelse

Udbetaler en arbejdsgiver en godtgørelse til en medarbejder i forbindelse med dennes fratrædelse af stilling, er medarbejderen som hovedregel skattepligtig heraf.

Er der tale om en fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales i umiddelbar tilknytning til ophør af ansættelsen, og træder godtgørelsen ikke i stedet for løn i opsigelsesperioden, kan fratrædelsesgodtgørelsen beskattes efter lempeligere regler. I sådanne situationer kan der skattefrit udbetales DKK 8.000, og der skal ikke betales AM-bidrag af beløbet.

Overskydende fratrædelsesgodtgørelse over DKK 8.000 er skattepligtig som almindelig A-indkomst.

Beskatning, hvis under DKK 8.000 – Nej
Indberetning – Ja, rubrik 69
AM-bidrag, af DKK 8.000 – Nej
Skattefri bagatelgrænse, DKK 1.100 – Nej
Bagatelgrænse, DKK 5.900 Nej
Momsfradrag Momsfri

 

Computer og internet

Som arbejdsgiver kan du skattefrit stille en computer til rådighed for dine medarbejdere, hvis der er et erhvervsmæssigt behov herfor. Dette gælder også, selvom medarbejderen benytter computeren privat. Der gælder dog begrænsninger for, hvor mange computere en arbejdsgiver kan stille til rådighed skattefrit. Det vil sige, at der kun skattefrit kan stilles computere til rådighed, som medarbejderen må forventes at have et arbejdsmæssigt behov for at anvende.

En iPad, tablet m.v. anses også for at være en computer. Medarbejderen kan dermed kun modtage både en computer og en iPad/tablet, hvis der er et arbejdsmæssigt behov herfor. Er der ikke at arbejdsmæssigt behov for både en computer og en iPad/tablet, vil medarbejderen være skattepligtig af den ene computer svarende til markedslejen af en tilsvarende computer.

Stiller arbejdsgiver en computer til rådighed for medarbejderen, mod at medarbejderen går ned i løn, er der en formodning for, at computeren overvejende stilles til rådighed for privat brug. Det betyder, at computeren altid beskattes, hvis den indgår i en lønomlægningsaftale med 50% af nyprisen i de indkomstår, hvor computeren stilles til rådighed, dvs. indtil computeren enten returneres til arbejdsgiveren eller overdrages til medarbejderen til markedsværdi.

Beskatning – A-indkomst
Indberetningspligt – Ja, rubrik 13
AM-bidrag – Ja
Skattefri bagatelgrænse, DKK 1.100 – Nej
Bagatelgrænse, DKK 5.900 – Nej
Momsfradrag – Ja, skønsmæssigt fradrag i forhold til den momsmæssige anvendelse

Prøv Salary gratis

 

Fri telefon

Hel eller delvis arbejdsgiverbetalt telefon er som hovedregel skattepligtig for medarbejderen. Det skattepligtige beløb udgør DKK 2.700 årligt i 2017. Det skattepligtige beløb kan ikke nedsættes med husstandens egne private udgifter til telefon. Beskatning af fri telefon forudsætter, at medarbejderen har privat rådighed over den arbejdsgiverbetalte telefon.

Indgås der en tro og love-erklæring om, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt, vil medarbejderen ikke skulle beskattes af fri telefon.

Uanset om der er indgået en tro og love-erklæring, må telefonen gerne benyttes til enkeltstående nødvendige private opkald, uden det medfører skattepligt for medarbejderen. Det afgørende er i den forbindelse, at medarbejderen ikke anvender telefonen på en sådan måde, at den faktiskerstatter en privat telefon.

Er der en arbejdsmæssig begrundelse for, at medarbejderen skal have mere end én telefon stillet til rådighed af arbejdsgiver, er det årlige skattepligtige beløb stadig DKK 2.700.

Fri telefon inkluderer apparatets anskaffelse, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter og sædvanlige telefonydelser såsom telefonsvarer, omstilling og vis nummer.

Beskatning – A-indkomst
Indberetning – Ja, rubrik 20 og 13
AM-bidrag – Ja
Skattefri bagatelgrænse, DKK 1.100 – Nej
Bagatelgrænse, DKK 5.900 – Nej
Momsfradrag – mobiltelefon – Delvist, efter et skøn
Momsfradrag – fastnettelefon hos medarbejder, faktura udstedt til arbejdsgiver – 50%

Prøv Salary gratis

 

Rabat ved køb hos arbejdsgiver

Medarbejderrabat på varer, som arbejdsgiver producerer eller handler med, er skattefri for medarbejderen, forudsat at rabatten ikke overstiger arbejdsgivers avance.

Sker købet til under kostpris, bliver medarbejderen skattepligtig af rabatten. Det skattepligtige beløb opgøres som forskellen mellem det betalte beløb og arbejdsgivers kostpris/købspris.

Beskatning – Ja
Indberetning – Ja, rubrik 55
AM-bidrag – Nej
Skattefri bagatelgrænse, DKK 1.100 – Nej
Bagatelgrænse, DKK 5.900 – Nej
Momsfradrag – Ja, hvis betingelserne for interesseforbundne parter overholdes

 

Uddannelse og kurser

Betaler arbejdsgiver for uddannelse eller kurser, der er erhvervsrelaterede, er uddannelsen eller kurset skattefrit for medarbejderen. Skattefriheden omfatter også arbejdsgivers betaling af deltagergebyr samt bøger omfattet af pensum og andet undervisningsmateriale. Uddannelse eller kurser, der ikke på tidspunktet for deltagelsen, er nødvendig for ansættelsen, men har et erhvervsmæssigt indhold er ligeledes skattefrit for medarbejderen.

Hvis uddannelsen eller kurset udelukkende har et rent privat formål for medarbejderen, er det ikke skattefrit.

Beskatning – Nej
Indberetning – Nej
AM-bidrag – Nej
Skattefri bagatelgrænse, DKK 1.100 – Nej
Bagatelgrænse, DKK 5.900 – Nej
Momsfradrag – Ja, hvis erhvervsrelateret

 

Frugt, kaffe, the

Stiller arbejdsgiver frugt og kaffe til rådighed for medarbejderne, er der tale
om generel personalepleje – hvilket medarbejderne ikke er skattepligtig af. Der er ikke momsfradrag for udgiften, medmindre der betales kantinemoms af godet.

Prøv Salary gratis

 

Firmafest

Medarbejderen beskattes ikke ved at deltage i firmafester med kollegaerne på arbejdspladsen. Deltagelse i en julefrokost, skovtur og en anden form for firmafest, hvor arbejdsgiveren helt eller delvist afholder udgifterne, beskattes efter praksis ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed. En firmafest kan have mange former, der spænder fra en klassisk julefrokost på arbejdspladsen til deltagelse i f.eks. DHL-løbet, der i en konkret afgørelse anses for at være en firmabetalt skovtur.

Momsfradrag – julefrokost restaurant – 25% af moms
Momsfradrag – hotel, strengt erhvervsmæssigt – 100% af moms
Momsfradrag – underholdning, forlystelser m.v. – Nej
Momsfradrag – bustransport – Ja
Momsfradrag – sommerfest i egne lokaler – Nej

 

Fik du svar på dine spørgsmål? Husk at du kan skrive dig op til hver måned at modtage gratis guides og tips om løn her

Prøv Salary gratis